Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az adatkezelés megkezdése előtt lehetősége nyíljon az adatkezeléssel érintett személyeknek (cégünk ügyfelei, illetve termékeink, szolgáltatásaink iránt érdeklődő személyek; vagy egyéb érintettek) a cégünk adatkezelésével kapcsolatos információk, valamint jogaik és jogorvoslati lehetőségeik megismerésére.

1. Az Adatkezelő neve és elérhetőségei:

Az Adatkezelő neve: ITALIA BOX Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)
Székhely: 1103 Budapest, Noszlopy utca 48.

Cégjegyzékszám: 01-09-283446
Adószám: 25581672-2-42

Az Adatkezelő elérhetőségei:

Postai cím: 1103 Budapest, Noszlopy utca 48.
Elektronikus elérhetőség (e-mail cím): info@kontenerkiraly.hu
Telefonszám: +36 30 944 9720

 

2. Fogalommagyarázat

Személyes Adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Érintett: Az az azonosított vagy azonosítható személy, akire a Személyes Adat vonatkozik. Ha az adatait kezeli cégünk, akkor Ön is érintett!

Adatkezelés: a Személyes Adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a Személyes Adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében Személyes Adatokat kezel;

Adatfeldolgozás: Az Adatfeldolgozó által az Adatkezelő nevében végzett valamennyi Adatkezelési tevékenység.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a Személyes Adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá Személyes Adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az Adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a Személyes Adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Adatvédelmi Incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt Személyes Adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

GDPR: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a Személyes Adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Adatkezelési Jogszabályok: a GDPR és minden más, EU-s vagy tagállami szintű, az adatkezelésre vonatkozó bármely jogszabály együttesen.

Felügyeleti Hatóság: egy tagállam által a GDPR 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;

Különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló Személyes Adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó

Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó Személyes Adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

Képviselő: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó által a GDPR 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az Adatkezelőt vagy Adatfeldolgozót képviseli az Adatkezelőre vagy Adatfeldolgozóra az a GDPR értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;

Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

Profilalkotás: Személyes Adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a Személyes Adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

Álnevesítés: a Személyes Adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a Személyes Adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a Személyes Adatot nem lehet kapcsolni;

Nyilvántartási rendszer: a Személyes Adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

Személyes Adatok határokon átnyúló adatkezelése: a) Személyes Adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy b) Személyes Adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint Érintetteket.

3. Az Adatkezelés elvei, céljai és jogalapjai, az adatkezelési időtartam meghatározása

3.1. Az Adatkezelés elvei

Cégünk a Személyes Adatok kezelése során a következő elvek szerint jár el:

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

A Személyes Adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett (Ön) számára átlátható módon végezzük.

Célhoz kötöttség

A Személyes Adatok gyűjtése, kezelése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azokat nem kezeljük ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.

Adattakarékosság

Csak olyan Személyes Adatokat kezelünk, amelyek az Adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és csak a szükséges adatokat.

Pontosság

A Személyes Adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük.

Minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az Adatkezelés céljai szempontjából pontatlan Személyes Adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük.

Korlátozott tárolhatóság

A Személyes Adatokat csak annyi ideig tároljuk, amennyi ideig az Érintettek azonosítása szükséges az Adatkezelés céljainak eléréséhez.

A Személyes Adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a Személyes Adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor; ilyenkor is az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések mellett.

Integritás és bizalmi jelleg

A Személyes Adatok kezelése során megfelelő technikai, szervezési intézkedések alkalmazásával gondoskodunk azok megfelelő biztonságáról, az adatok jogosulatlan személyek általi megismerésével vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Elszámoltathatóság

Felelősséget vállalunk a fent felsorolt elveknek megfelelő működésünkért.

 

3.2. Az Adatkezelés célja

Minden egyes Adatkezelésünk egy konkrét cél megvalósítása érdekében történik; a cél jogszerűségét pedig megvizsgáljuk az alább a jogalapokra vonatkozó pontban leírtak szerint.

Gondoskodunk róla, hogy Adatkezelésünk annak minden szakaszában megfeleljen ennek a célnak.

Az Adatkezelés célja befolyással van a kezelt adatok körére is, ugyanis a célhoz kötöttség elve alapján az egyes személyes adatokat csak a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig lehet kezelni.

Az Adatkezelés céljának változása: A Személyes Adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelése csak akkor megengedett, ha az Adatkezelés összeegyeztethető az Adatkezelés eredeti céljaival, amelyekre a Személyes Adatokat eredetileg gyűjtöttük. Ebben az esetben nincs szükség attól a jogalaptól eltérő, külön jogalapra, mint amely eredetileg lehetővé tette a Személyes Adatok gyűjtését.

 

3.3. Az Adatkezelés jogalapjai

Az Adatkezelés jogalapjai az alábbiak lehetnek:

 • az Érintett (például Ön) hozzájárulását adta. A hozzájárulás megadható egy vagy több konkrét célra is;
 • szerződés teljesítése:
 • az Adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett (például Ön) az egyik fél,
 • az Adatkezelés a fenti szerződés megkötését megelőzően szükséges, éspedig az Érintett (például az Ön) kérésére történő lépések megtételéhez;
 • az Adatkezelés az Adatkezelőre (Cégünkre) vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • az Adatkezelés az érintett (például Ön) vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 • az Adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az Adatkezelés az Adatkezelő (Cégünk) vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Kivételt jelent ez alól, ha ezen jogos érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan jogos érdekei, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

Különösen ilyen kivételnek minősül, ha az érintett gyermek.

Különleges Adat az Adatkezelési Jogszabályokban meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető, ha az érintett írásban hozzájárul az Adatkezeléshez.

 

3.4. Az Adatkezelés időtartama meghatározásának szabályai

Cégünk fő szabályként köteles törölni minden olyan személyes adatot,

 • amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy
 • ha az Adatkezelés egyedüli jogalapja az érintett (például az Ön) hozzájárulása, és az érintett személy visszavonta hozzájárulását,
 • illetve amely Adatkezeléshez nincs jogszabályi jogalap,
 • nem szükséges jogszabályban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez,
 • nem szükséges Cégünk létfontosságú vagy jogos érdekeinek érvényesítéséhez (a fenti megszorításokkal).

 

4. Az egyes adatkezelési folyamatok

Cégünk az alábbi célokból kezelheti adatait: (az egyes célok mellett feltűntetjük az adatkezelés jogalapját, és kezelt adatok körét , az adatkezelés időtartamát is)

Előrebocsátjuk, hogy a jogi személyek természetes személy kapcsolattartói esetében (függetlenül az alább megjelölt jogalaptól) az adatkezelésünk alapjának az Adatkezelő jogos érdekét tekintjük.

 

4.1. Kapcsolatfelvétel Cégünkkel

Kezelt adatok köre:
Természetes személy esetén: név, telefonszám, email cím, postai cím.
Jogi személy esetén a természetes személy képviselő, illetve kapcsolattartó neve, telefonszáma és e-mail címe.

Az adatkezelés jogalapja:
Az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

A felsorolt adatok arra szükségesek, hogy vissza tudjunk jelezni az Ön számára.

Az adatok forrása:

Ön (mint a kapcsolatfelvételt kérő személy) adja meg.

Az adatkezelés időtartama:

A kezelt adatok az Önnel való kapcsolatfelvételt követően törlésre kerülnek, amennyiben nem történik további olyan adatkezelés, amelyekről az alábbiakban esik szó.

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye:
Nem tudja felvenni a kapcsolatot Cégünkkel.

 

Konténerre vonatkozó megrendelés / szerződéskötés

Kezelt adatok köre:

 • megrendelő neve, székhelye és adószáma (magánszemély esetén adóazonosító jele);
 • szállítási cím;
 • a kapcsolattartó személy neve és telefonszáma;
 • ha eltérő személy a fentitől, akkor az átvételt bonyolító személy neve és telefonszáma;
 • megrendelt konténer típusa, mérete, a megrendelő által elvárt kialakítása.

Az adatkezelés jogalapja:
A megrendelés (szerződés) létrejöttéhez, illetve annak teljesítéséhez szükséges.

Az adatkezelés célja:
A megrendeléshez szükséges adatok felvétele, és a teljesítés előkészítéséhez szükséges adatok begyűjtése.

Az adatok forrása:

A Személyes Adatokat a megrendelő adja meg.

Az adatkezelés időtartama:

A mindenkor hatályos adójogi és számviteli jogszabályokban előírt időtartam elteltével kerülnek törlésre (jelen Adatkezelési tájékoztató kiadása időpontjában az időtartam a megrendelést követő 8 év).

A kapcsolattartásra használt telefonszám az Érintett személy kérésére ezt megelőzően is törölhető.

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye:
A fenti adatok megadása nélkül nem lehetséges a konténerre vonatkozó megrendelés leadása.

 

Banki átutalással történő fizetés

Önnek, mint Ügyfélnek lehetősége van előre történő banki átutalással is rendezni a már megrendelt termék vételárát.

Kezelt adatok köre:

Az Ügyfél neve, bankszámlaszáma, számlavezető bankja, az átutalás összege és megtörténtének időpontja, valamint a közlemény.

Az adatkezelés jogalapja:

A megrendelés teljesítéséhez szükséges (annak előfeltétele).

Az adatkezelés célja:
A fizetés lebonyolítása.

Az adatok forrása:
Az átutalás kezdeményezésekor Ön, mint Ügyfél adja meg az adatokat (a közlemény szövegét az Adatkezelő határozza meg).

Az adatkezelés időtartama:

Az adatok a mindenkor hatályos adójogi és számviteli jogszabályokban előírt időtartam elteltével kerülnek törlésre (jelen Adatkezelési tájékoztató kiadása időpontjában az időtartam a megrendelést követő 8 év).

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye:
Az Ügyfélnek más típusú fizetési módot kell választania.

 

Számla kiállítása

Kezelt adatok köre:

Név, számlázási cím, e-mail cím, a megrendelt termékek száma, a díj összege, megfizetésének módja, esedékessége.

Az adatkezelés jogalapja:
Jogszabályi kötelezettség

Az adatkezelés célja:
Az adójogi és számviteli jogszabályokban foglalt kötelezettség megtartásának biztosítása érdekében szükséges.
Az e-mail cím az elektronikus számla kiküldéséhez szükséges.

Az adatok forrása:
Ön adja meg vagy a rendeléskor.

Az adatkezelés időtartama:

A mindenkor hatályos adójogi és számviteli jogszabályokban előírt időtartam elteltével kerülnek törlésre a fenti adatok (jelen Adatkezelési tájékoztató kiadása időpontjában az időtartam a megrendelést követő 8 év).

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye:

Fogalmilag kizárt az adatok megtagadása, ugyanis a számlázást már minden esetben megelőzi az érintett személy által tett valamilyen egyéb cselekedet, amelynek során ezen adatokat szolgáltatja.

 

Az Adatkezelő beszállítóival, alvállalkozóival történő kapcsolattartás

Kezelt adatok köre:

Személyazonosításra szolgáló adatok (pl: egyéni vállalkozó neve, azonosításukra szolgáló nyilvántartási szám, adószám), elérhetőségi adatok (levelezési cím, email, telefonszám), továbbá jogi személy esetében a magánszemély kapcsolattartó neve és fentiek szerinti elérhetőségi adatai; fizetési adatok (pl: bankszámlaszám, számlavezető bank neve).

Az adatkezelés jogalapja:

A jogalap egyrészt az, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges (pl: fizetés), másrészt jogszabályi kötelezettség teljesítése, ugyanis a hatályos számviteli jogszabályok alapján az Adatkezelő köteles a szerződések megőrzésére.

Az adatkezelés célja:

A szerződésből származó kötelezettségek (fizetés, egyéb kötelezettségek) teljesítése, valamint a számviteli jogszabályoknak való megfelelés.

Az adatok forrása:

Ön (mint beszállító partner, alvállalkozó) adja meg.

Az adatkezelés időtartama:

A mindenkor hatályos számviteli jogszabályokban előírt időtartam után kerülnek törlésre a fenti adatok. (jelen tájékoztató kiadásának időpontjában, ez a szerződéses kapcsolat megszűnését / egyedi megrendelés leadását követő 8 év.
Az egyéni vállalkozók elérhetőségi adatai valamint a jogi személyek magánszemély kapcsolattartó neve és elérhetőségi adatai annak kérésére a szerződés teljesítését követően törölhetőek, ha a beszállító is teljesítette minden kötelezettségét.
Amennyiben a szerződés mégsem jön létre, a felvett adatokat az ajánlati kötöttség lejárata után törli az Adatkezelő.

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye:

Nem jön létre szerződés a beszállítóval, alvállalkozóval.

 

Weboldal látogatási adatok ( „Cookie”-k, „sütik”)

A weboldalon tárolt ún. „sütik” egy része anonimizált statisztikai adatokat gyűjt, más részük pedig alkalmas a weblap látogatójának személyiségi profiljának felmérésére. A „süti” alkalmazásáról az ügyfelek tájékoztatása oly módon történik, hogy az Adatkezelő weblapján jól láthatóan és jól észlelhetően kerül elhelyezésre egy a „süti” alkalmazásáról szóló figyelemfelhívás, amely mellett található egy link, amelyre kattintva elérhető a fenti mellékletben nevezett részletesebb tájékoztató. A sütik a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket vissza-utasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.

A sütikkel kapcsolatos részletes tájékoztatót megtalálja az Adatkezelő által üzemeltetett honlapon.

Kezelt adatok köre:
A weboldalon tárolt ún. „sütik” egy része anonimizált statisztikai adatokat gyűjt, más részük pedig alkalmas a weblap látogatójának személyiségi profiljának felmérésére. A sütik által tárolt információk a következők lehetnek (többek között) a honlap meglátogatásához használt számítógépes eszköz típusa, a látogató által használt internetes böngésző adatai, a honlapon a látogató által megadott információk; olyan reklámok, amelyeket a látogató megtekintett, az egyes aloldalakon eltöltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb. Ezzel kapcsolatos részletes információkkal a süti tájékoztató szolgál.

Az adatkezelés jogalapja:
Az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:
A sütik egy része a weboldal megfelelő működéséhez szükséges, más részük anonimizált statisztikai adatokat gyűjt, illetve vannak olyan sütik is, amelyek személyes profil összeállításához alkalmas adatokat gyűjtenek.

Az adatok forrása:
Az adatokat az Ön szokásai alapján gyűjtik a sütik, és a sütik továbbítják számunkra.

Az adatkezelés időtartama:

A sütik azok letöltését követően a külön süti tájékoztatóban leírt időtartam után automatikusan törlődnek. Továbbá lehetőség van azok manuális törlésére a böngészőből. Ezzel kapcsolatos részletes információkkal a süti tájékoztató szolgál.

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye:
A weboldal által nyújtott szolgáltatások nem teljes körű igénybe vehetősége.

 

Facebook oldal üzemeltetése

Az Adatkezelő rajongói aloldalt tart fenn a Facebookon.

Kezelt adatok köre:
Az Adatkezelő, mint Facebook-felhasználó, láthatja a kedvelők, követők névsorát, valamint a személyekre kattintással láthatja azok nyilvános adatlapját, az egyes posztokhoz fűzött kommentjeit vagy like-jait, illetve fogadhatja a rajongói aloldalon keresztül számára küldött üzeneteket.
Az Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a Facebook oldalon az oldal kommentelői, like-olói által végzett tevékenységek a többi Facebook felhasználó számára is láthatóak!

Az adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelő Facebook oldalán a „tetszik”/”like”- gombra kattintással vagy a „Követem” gombra kattintással Ön hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak megjelenítéséhez a saját üzenőfalán.

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő saját oldalt tart fenn a Facebook közösségi portálon. Az adatkezelés célja az Adatkezelő ismertségének növelése, marketing célú hirdetéseinek közzététele, nyereményjátékok promotálása.

Az adatok forrása:

Az adatok az Ön cselekményei (tetszik gomb megnyomása, követés gomb megnyomása, posztolás, stb.) révén válnak az Adatkezelő és más Facebook felhasználók számára hozzáférhetővé.

Az adatkezelés időtartama:
Amikor Ön az Adatkezelő Facebook-oldalának a követése visszavonása, vagy kedvelés visszavonása gombjára kattint, akkor megszűnik a Facebook portálon való kapcsolata az Adatkezelővel.
Az Adatkezelő Facebook-oldalához korábban fűzött kommentjei törléséhez kérjük, törölje Ön saját maga a kommenteket a Facebook megfelelő funkciói segítségével.

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye:

Ön nem kap automatikus értesítést a Facebooktól az Adatkezelőnek az ottani oldalán közzétett új információkról.

A Facebook portál saját adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a www.facebook.com címen vagy https://www.facebook.com/privacy/explanation címen kaphat. A Facebook azután is kezelhet adatokat az Önnek az Adatkezelő Facebook oldalával kapcsolatban végzett tevékenységével kapcsolatban, hogy Ön az oldal követését már visszavonta. Cégünk kizárja a felelősséget a Facebook saját adatkezelésére vonatkozóan, amelyet az Ön, az Adatkezelő Facebook oldalával kapcsolatban végzett tevékenységét illetően végez, mivel erre nincs ráhatása.

 

Panaszkezelés és garanciális vagy szavatossági ügyintézés

Kezelt adatok köre:

Személyazonosításra szolgáló adatok (pl: név, stb..),
elérhetőségi adatok (levelezési cím, email, telefonszám),
a termék megrendelésének dátuma;
a panasz tárgya, vagy igénybe venni kívánt garanciális-szavatossági jog és az azzal kapcsolatban tett intézkedés.

Az adatkezelés jogalapja:

Az panaszban foglalt adatokat Ön adja meg önkéntesen, ezt követően azonban a panasszal kapcsolatos dokumentáció megőrzése jogszabályi kötelezettség, amelyet a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A §-a ír elő az Adatkezelő számára.

Az adatkezelés célja:

Panaszkezelés, garanciális vagy szavatossági ügyintézés.

Az adatok forrása:

Ön adja meg az adatokat. Az Adatkezelő által írt panaszválasz kapcsán keletkező adatok pedig – mint adatforrás -, az Adatkezelőtől származnak.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatokat az Adatkezelő a panasz kivizsgálását követő 5 év után törli.
Az így kapott véleményeket, és az ahhoz kapcsolódó esetlegesen megadott, Önre nem visszavezethető, az Önnel nem összekapcsolható adatokat az Adatkezelő statisztikai célokból is felhasználhatja ezt követően is.

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye:

Ön nem tud panaszt tenni, illetve garanciális-szavatossági ügyintézést kezdeményezni az Adatkezelőnél.

 

Adatkezelési műveletek és az adatok megismerésére jogosult személyek köre

Az adatkezelési műveletek a következőek lehetnek: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Az egyes adatkezelési műveleteket azon személyek végezhetik, illetve az adatokat azok ismerhetik meg, akiknek munkakörét képezi a kapcsolódó tevékenység.

Megismerik továbbá az adatokat az Adatfeldolgozást végzők egyes munkavállalói, továbbá azok, akik részére- az érintett (például az Ön) hozzájárulása, illetve törvény rendelkezése folytán továbbításra kerülnek Személyes Adatai.

 

Adattovábbítás

Az adattovábbítás az adatnak egy harmadik személy számára (lásd a Címzett definícióját a fogalommeghatározások között) történő átadása vagy hozzáférhetővé tétele.

Cégünk Személyes Adatot csak az Adatkezelési Jogszabályok szerinti feltételek esetén és mértékben ad ki, továbbít.
A Személyes Adatok akkor továbbíthatók, ha

 • Ön hozzájárult, (pl. marketing célú adattovábbítás) vagy
 • az Önnel kötött, vagy megkötni kívánt szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy
 • az Adatkezelési Jogszabályok azt megengedik, illetve előírják (pl. tájékoztatás felügyeleti hatóságok, bíróságok, rendőrség megkereséseire), vagy szűk körben, ha cégünk jogos érdeke lehetővé teszi (pl: követelések jogi úton történő érvényesítése, biztonsági szolgálat kamerás megfigyelés kapcsán, elektronikus beléptetőrendszer vagy távfelügyeleti rendszer üzemeltetője)

 

A követeléskezelés, illetve követelések jogi úton történő érvényesítése esetén alkalmazott adattovábbítás:

Cégünknek a lejárt esedékességű követelése érvényesítése érdekében lehetősége van megbízást adni külső, követeléskezelési és behajtási szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások igénybevételére, valamint külső jogi szakértő (ügyvéd) bevonására is. Az érintett személy adatait a követeléskezelési feladattal megbízott munkavállaló, valamint a megállapodások megkötésében és a kapcsolattartás teljesítésében részt vevő munkavállalók ismerhetik meg. Az adatok megismerésére jogosultak a behajtási tevékenységben közreműködő, megbízott Adatfeldolgozók érdemi ügyintézésében részt vevő alkalmazottjai.

A lejárt követelések érvényesítése érdekében cégünk a következő személyek irányába hajthat végre adatátadást:

 • az igényérvényesítésbe bevont Adatfeldolgozók részére,
 • a hivatalos jogi eljárások (közjegyző, bíróság, végrehajtó) részére
 • a követelés értékesítése esetén a követelés vásárlója részére.

Tájékoztatjuk, hogy a hatályos Adatkezelési Jogszabályok alapján az Európai Unió tagállamába történő adattovábbítást úgy kell kezelni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

 

Európai Union kívülre történő adattovábbítás

Tájékoztatjuk, hogy Személyes Adatait az Európai Unió területén kívülre nem továbbítjuk.

Az Európai Unió területén kívülre akkor továbbítható Személyes Adat, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az Adatkezelési Jogszabályokban előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a Személyes Adatok megfelelő szintű védelme.

 

Adatfeldolgozók

Cégünk jogosult Adatfeldolgozó igénybe vételére és a számára adatok átadására. Tájékoztatjuk, hogy az Adatfeldolgozásra történő adatátadást, Adatfeldolgozó igénybevételét az Adatkezelési Jogszabályok nem kötik előzetes hozzájáruláshoz, hanem az érintettek tájékoztatásához. Az Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott Személyes Adatokat kizárólag technikai feladatként cégünk rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára Adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a Személyes Adatokat a cégünk rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Az Adatfeldolgozók köre változhat, listájukat az 1. számú mellékletben találja meg.

 

Adatbiztonság

Az adatok tárolása és feldolgozása cégünk székhelyén, telephelyén történik; Adatfeldolgozással járó tevékenységek esetében előfordulhat, hogy nem a fent nevezett helyszínen, hanem az Adatfeldolgozó székhelyén, telephelyén történik.

Cégünk megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 • a Személyes Adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását (vagyis hogy védett legyen a jogosulatlan hozzáféréssel szemben),
 • integritását (jogosulatlan megváltoztatása elleni védelmet),
 • rendelkezésre állását (az adatok az arra jogosultak számára hozzáférhetőek) és
 • ellenálló képességét;
 • az adatok hitelességét, pontosságát, naprakészségét.

Cégünk biztosítja az adatokkezelését végző rendszerek azon képességét, hogy fizikai vagy műszaki incidens esetén, hogy a Személyes Adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehessen állítani.

Cégünk az adatbiztonsági intézkedéseket rendszeresen felülvizsgálja.

A Személyes Adatok biztonsága érdekében cégünk belső szabályozási, szervezési, műszaki intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságáról.

Az IT kockázatok (pl. adathalász levelek, vírusok, kémprogramok stb.) elleni védelem céljából szűrőprogramok kerülnek alkalmazásra. Az IT rendszerek tűzfallal védettek.

A Személyes Adatokat tartalmazó eszközök jelszóval védettek, és szigorú leltározási rend alá tartoznak.

Cégünk az Adatfeldolgozókkal történő együttműködése során is szem előtt tartja az adatbiztonság követelményét, ezért a velük kötött szerződés garanciákat tartalmaz az adatkezelés biztonságára vonatkozóan, például a technikai- szervezési előírásokat, az Adatfeldolgozói munkavállalóinak titoktartási kötelezettségét illetően. Szintén ezt a célt szolgálja, hogy az Adatfeldolgozó cégünk előzetes engedélyével vehet igénybe további Adatfeldolgozót.

Felhívjuk figyelmét, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Cégünk a weblapján keresztül történő adattovábbításért azonban nem tud teljes felelősséget vállalni.

Kérjük, hogy amennyiben adataiban változás következik be, úgy arról 8 napon belül értesítse cégünket, ugyanis szolgáltatásainkat csak ebben az esetben tudjuk a megfelelő színvonalon nyújtani az Ön számára.

 

Az Ön jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett személyek (köztük az Ön) jogaira vonatkozó általános szabályok:

Ön bármikor fordulhat Cégünkhöz a lent meghatározott típusú kérelmekkel, mi pedig a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatjuk Önt álláspontunkról, vagy az esetlegesen megtett intézkedéseinkről.

Ha cégünk nem ért egyet az Ön kérelmével, akkor legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja Önt az álláspontjáról, valamint a jogorvoslati lehetőségeiről.

Cégünk az Ön alábbi típusú kérelmeit díjmentesen teljesíti. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, akkor Cégünk, figyelemmel az adminisztratív költségekre, észszerű összegű díjat számíthat fel.

Amennyiben cégünknek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétével kapcsolatban, további információk nyújtását kérhetjük a kérelmező személyazonosságának kétséget kizáró megállapítása céljából.

Az Önt megillető egyes jogok:

Hozzáférési jog (más néven tájékoztatáshoz való jog)

Ön jogosult arra, hogy cégünktől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy Személyes Adatait kezeli-e cégünk; és ha kezeli, akkor a következő információkról is:

 1. az adatkezelés céljairól;
 2. a kezelt Személyes Adatok kategóriáiról;
 3. azon címzettekről vagy a címzettek kategóriáiról, akikkel a Személyes Adatokat közöljük (vagy fennáll az esélye, hogy közöljük),
 4. a Személyes Adatok tárolásának tervezett időtartamáról;
 5. az Ön következő jogairól: kérelmezheti cégünktől az Önre vonatkozó Személyes Adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen Személyes Adatok kezelése ellen;
 6. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 7. ha az adatokat nem Öntől szereztük be, akkor az adatok forrására vonatkozó minden információról;
 8. abban az esetben, ha cégünk alkalmaz ilyen eljárást, akkor az automatizált döntéshozatalról vagy profilalkotásról ismertetést adunk, és információt nyújtunk, hogy az ilyen adatkezelés Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha Személyes Adatokat Európai Unión kívüli országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítjuk, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbítás adatbiztonságát védő megfelelő garanciákról.

Ha kérelmezi, akkor cégünk az Ön általunk kezelt Személyes Adatainak másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat elektronikus formátumban fogjuk rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri.

 

A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérje cégünktől az Önre vonatkozó Személyes Adatok helyesbítését vagy kiegészítését.

 

A hozzájárulás visszavonásához való jog

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapult, Ön jogosult a hozzájárulást bármikor visszavonni. Felhívjuk figyelmét, hogy ha az adatkezelésnek van a hozzájáruláson kívül más jogalapja is, akkor a hozzájárulás visszavonása nem vezet az adatkezelés megszűnéséhez.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás időpontját megelőző adatkezelés jogszerűségét.

 

A törléshez való jog

Ön jogosult kérelmezni, hogy cégünk törölje az Önre vonatkozó Személyes Adatokat az alábbi esetekben:

 1. a Személyes Adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük;
 2. Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogos ok az adatkezelésre;
 4. Ön a Személyes Adatoknak a marketing célú kezelése ellen tiltakozik;
 5. a Személyes Adatait jogellenesen kezeltük;
 6. a Személyes Adatokat a cégünkre vonatkozó Adatkezelési Jogszabályban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 7. a Személyes Adatok gyűjtésére a 16 év alattiak részére felkínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások ajánlásával kapcsolatosan került sor.

A törlésre való kérelmet nem kell teljesítenie cégünknek, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a Személyes Adatok kezelését kötelezően előírja cégünk számára valamely adatkezelésre vonatkozó jogszabály;
 • a GDPR-ban meghatározott, a népegészségügy területét érintő közérdek miatt;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő adatkezelés esetében; vagy
 • valamely személy jogi igényeinek az érvényesítéséhez szükséges az adatkezelés.

 

Az elfeledtetéshez való jog

Ha a cégünk a fent leírtak alapján az Ön kérésére törölni köteles az Ön valamely Személyes Adatát, akkor megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassuk az Ön adatait kezelő más Adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó Személyes Adatokra mutató linkek vagy ezen Személyes Adatok másolatának törlését.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti, hogy cégünk korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:

 1. Ön vitatja a Személyes Adatok pontosságát; – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy cégünk ellenőrizze a Személyes Adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. Cégünk már nem kívánja tovább kezelni az Ön Személyes Adatait, de Ön igényli az adatkezelés folytatását, mert szüksége van arra, hogy valamely jogi igényét érvényesíteni tudja; vagy
 4. Ön tiltakozott a jogos érdeken alapuló Adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapítjuk, hogy cégünk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen Személyes Adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények érvényesítéséhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az Ön által Cégünk rendelkezésére bocsátott Személyes Adatokat

 • széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja tőlünk, továbbá
 • jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsuk

ha:

 • az Adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
 • az Adatkezelés automatizált módon történik.

 

A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon Személyes Adatainak kezelése ellen, – ha az Adatkezelés cégünk jogos érdeken alapul, ideértve a profilalkotást is.

Ebben az esetben cégünk a Személyes Adatokat csak akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja, hogy az Adatkezelést olyan okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön vagy más Érintett érdekeivel szemben, vagy amelyek jogi igények érvényesítéséhez kapcsolódnak.

Ha a Személyes Adatok kezelése direkt marketing céljából történik, Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon Személyes Adatai ilyen célból történő kezelése ellen. Ez esetben a Személyes Adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Automatizált döntéshozatalhoz kapcsolódó jog

Abban az esetben, ha cégünknél egy automatizált adatkezelésen alapuló eljárás van folyamatban, Ön jogosult

 • tájékoztatást kapni arról, hogy ez milyen hatással lehet Önre nézve,
 • kérelmezni cégünktől, hogy automatizált döntés helyett ember végezze el az önre vonatkozó műveletet
 • kifogást benyújtani az automatizált döntéshozatal ellen.

Ez a jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • az Ön és a cégünk közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát a cégünkre vonatkozó olyan Adatkezelési Jogszabály teszi lehetővé, amely az Ön jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az automatizált döntéshozatal az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Az érintett rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben

 • cégünk elutasítja az Ön fentiekben leírt jogaira vonatkozó kérelmét, és Ön nem ért egyet cégünk ezen döntésével; vagy
 • cégünk az Ön jogainak gyakorlása kapcsán leírt határidőt elmulasztja,

akkor Ön, mint érintett bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei bíróság előtt is megindítható.

 

Ön kezdeményezheti az adatvédelmi hatóság eljárását is

(Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11,
postacím: 1374 Budapest, Pf.: 603,

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon: +36 – 1 – 391-1400
fax: +36 – 1 – 391-1410).

Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Javasoljuk, hogy hatósági, bírósági eljárás kezdeményezése előtt éljen a cégünknél benyújtható tiltakozás, panasz lehetőségével.

 

Az Adatkezelési tájékoztató módosítása

Cégünk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja.

 

Mellékletek:

 • Az Adatfeldolgozók és egyéb címzettek listája
 • A legfontosabb adatkezelésre vonatkozó jogszabályok listája
 • Cookie / süti használatra vonatkozó tájékoztatás

 

1. számú melléklet: Az Adatfeldolgozók és egyéb címzettek listája:

Tárhely-szolgáltató és informatikus

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás, informatikai szolgáltatások.
Adatfeldolgozó neve: Rackhost Zrt.

Székhely cím: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
Cégjegyzékszám: 06-10-000489

Levelezési cím: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

Telefonszám: +36 1 445 1200

E-mail: info@rackhost.hu

A kezelt adatok köre: Az Érintett által megadott valamennyi Személyes Adat.

Az Érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi Érintett.
Az Adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

Az Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban leírtak szerint alakul.

 

Számlázás

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Számlázó szoftver biztosítása.

Adatfeldolgozó megnevezése: KBOSS.hu Kft. (Számlázz.hu üzemeltetője)
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
E-mail: info@szamlazz.hu

Az KBOSS.hu Kft. Adatkezelési tájékoztatója elérhető ezen a linken: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

Az Adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: A számla kibocsátásához szükséges adatok (Érintett számlázási és postázási neve, címe, valamint e-mail címe, ahová a számlát küldik).

Az Érintettek köre: A webáruházban rendelést leadó személyek.
Az Adatkezelés célja: számla kiállítása.

Az Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján történik, így a számlázáshoz szükséges adatokat a megrendelést követő 8 évig meg kell őrzi.

 

Könyvelés

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Könyvelés

Adatfeldolgozó megnevezése: K Plusz A Kft.

Cégjegyzékszám: 01 09 947383

Székhely és postacím: 1104 Budapest, Harmat utca 92. C. ép. IV. em. 19.

Telefon: +36 20 941 9298

Az Érintettek köre: Cégünk ügyfelei és egyéb üzleti partnerei, beszállítói.

Az Adatkezelés célja: számviteli jogszabályoknak való megfelelés.

Az Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján történik, így a számlázáshoz szükséges adatokat a megrendelést követő 8 évig meg kell őrzi.

 

Egyéb címzettek

NAV

Az Érintettek köre: Cégünk ügyfelei és egyéb üzleti partnerei, beszállítói.

Az Adatkezelés célja: számviteli jogszabályoknak való megfelelés.

A számlákban szerződésekben foglalt adatok továbbítása történik.

 

2. sz. melléklet

Tájékoztatás az úgynevezett „cookie”-k vagy másképpen „sütik” működéséről

Tisztelt Látogatónk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az ITALIA BOX Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) az általa fenntartott www.kontenerkiraly.hu honlapon sütiket/cookie-kat használ.

 

I. Mit jelent a „cookie”, vagy magyarul süti?

A süti olyan információ (kisméretű szöveges, képi vagy szoftverfájl), amelyeket a meglátogatott honlapok tárolnak el a számítógépen, okostelefonján, vagy egyéb, internet böngészésre használt eszközén.

Egy meghatározott időtartam eltelte után a sütik automatikusan törlődnek a gépéről. Ez az időtartam a sütik típusától függ (egy adott süti lejárata a böngésző részletes beállításainál megnézhető).

Amikor Ön ismét ellátogat arra a honlapra, ahonnan a sütik letöltődtek, akkor az internetes böngészője elküldi az adott honlappal kapcsolatos sütiket a weboldal üzemeltetője felé. Ez lehetővé teszi a honlap üzemeltetője számára, hogy személyre szabott információkat nyújtson.

A sütik által tárolt információk a következők lehetnek (többek között): azon weboldalak, amelyeket a látogató megtekintett, a honlap meglátogatásához használt számítógépes eszköz típusa, a látogató által használt internetes böngésző adatai, a honlapon a látogató által megadott információk; a látogató IP-címe; olyan reklámok, amelyeket a látogató megtekintett, az egyes aloldalakon eltöltött idő, böngészési adatok, kilépések; és egyéb olyan adatok amelyeket a látogató az adott weboldal számára megadott (a sütik alkalmazásával elkerülhető az információ ismételt megadása), stb.

 

II. A következő típusú sütiket használja honlapunk

Látogatók viselkedésével kapcsolatos sütik, amelyek a webhelyről statisztikai adatokat gyűjtenek

Ezek a sütik anonim adatokat tárolnak. Mérésekkel követik a látogatások és a megtekintett oldalak számát, a honlap látogatóinak tevékenységét és visszatérésük gyakoriságát. Lehetővé teszik a honlap forgalmának statisztikai elemzését. A sütikből származó információk révén igyekszünk a látogatóink szokásaihoz igazítani a honlapunk működését, továbbá igyekszünk könnyebbé tenni a látogatók számára a különböző aloldalak, információk megtalálását.

Technikai jellegű sütik

Az ilyen típusú sütik a honlap megfelelő minőségű működését segítik elő, (például: biztonságos böngészéshez szükséges sütik, űrlapok kitöltésével, oldalak megjelenítésének beállításaival kapcsolatos sütik, kapcsolódhatnak munkamenethez, használat elősegítéséhez, a bejelentkezés biztonságához stb)

Olyan sütik, amelyeket követéshez, személyre szabott reklámokhoz lehet felhasználni

A sütik ezen típusa arra használható, hogy a honlapunkat felkereső látogatók részére személyre szabott, az igényeihez és az érdeklődési köréhez igazított ajánlatokat, reklámokat nyújthassunk.

A honlapunk olyan, külső szolgáltatók által készített sütiket is telepíthet, melyeket a külső szolgáltatók statisztikai mérésekhez, személyre szabott reklámokhoz felhasználnak. A honlapunkra mutató reklámok más weboldalakon/szolgáltatásokban is megjelenhetnek, melyeket a partnereink kezelnek. Az ezeken a weboldalokon/szolgáltatásokban használt sütik adataira és aktivitásuk időtartamára nem vállalunk felelősséget. Ezzel kapcsolatban az adott partnerek adatkezelési tájékoztatóiban tud tájékozódni.

Bővebben a szükséges, technikai jellegű sütikről

Webáruházakra jellemző cookie-k

 • az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”,
 • „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és
 • „biztonsági cookie-k”,

melyek használata szükséges a weboldal megfelelő működéséhez.

A kezelt Személyes Adatok köre: IP-szám, a weboldal meglátogatásának dátuma, ideje.

Az Adatkezelés célja:

A honlap megfelelő működtetése.
Az Érintettek köre: a weboldal minden látogatója, rendelés esetén az azt leadó személy.

Az Adatkezelés jogalapja:

• Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: A szolgáltató (az Adatkezelő) a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon Személyes Adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak (az Adatkezelőnek) az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy Személyes Adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

III. Az egyes sütik beállításai

Látogatók viselkedésével kapcsolatos sütik

Google Analytics: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

Technikai jellegű sütik

Google TagManager: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

Olyan sütik, amelyeket követéshez, személyre szabott reklámokhoz lehet felhasználni

Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Google Ads: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

 

IV. Az internetes böngészők sütikkel kapcsolatos beállításai

Alapesetben a legtöbb böngésző úgy van beállítva, hogy támogassa a sütiket. Azonban – amennyiben Ön nem szeretné, hogy a számítógépe sütiket tároljon – a böngésző beállításai módosításával is le tudja tiltani az összes sütit. Ha Ön úgy dönt, hogy a böngészőjében az összes sütit letiltja, úgy kizárólag a honlapunk nyilvános részein böngészhet, a biztonságos felületekhez azonban nem tud majd hozzáférni. Ha a honlapunkon navigál, lehetővé teszi a számunkra a sütik elhelyezését, azonban bármikor dönthet úgy, hogy a sütiknek a készülékén való elhelyezését megtiltja.

A sütik telepítését megakadályozhatja böngészője beállításainak módosításával, az „inkognitó” mód (privát böngészés) aktiválásával, vagy a követés letiltására vonatkozó „Do Not Track” funkció beállításával.

Ha a böngészője lehetőséget ad rá, akkor a beállításait olyan módon is konfigurálhatja, hogy bizonyos típusú, illetve bizonyos forrásból származó sütiket letiltson, vagy hogy minden alkalommal értesítést kérjen, amikor éppen egy újabb sütit fognak elhelyezni a számítógépén, amit így elfogadhat, de akár meg is akadályozhat.

Az internetes böngészők oldalain további információkat talál, hogy az adott böngészőben hogyan végezheti el a sütik beállítását. Az elterjedt internetes böngészők esetében ezek a következő oldalak:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-or-allow-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Opera: http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html

Mobiltelefonban használt böngészők: Többnyire a „Beállítások” / „Adatvédelem” vagy „Adatkezelés és biztonság” menüpontokon belül tud tájékozódni és beállításokat végrehajtani.

 

V. Speciális Információk az Adatkezelő Facebook rajongói oldalának sütijeiről

Az Adatkezelő Facebook rajongói oldalának meglátogatásakor az Ön számítógépén, okostelefonján, tabletjén, illetve webhelyek böngészésekor interneteléréshez használt egyéb eszközein a Facebook sütiket helyez el, mely egyedi kódot tartalmaz és amelyeket Facebook ún. Oldalelemzések funkcióinak körében az Adatkezelő is felhasznál az ügyfelekkel való kapcsolattartás, kereskedelmi kommunikáció, marketing tevékenység, valamint az ügyfelek igényeinek felmérése és stasztikai célú elemzések elkészítése céljából.

Az ún. Oldalelemzések funkció körében alkalmazott sütikből az Adatkezelő által hozzáférhető adat anonimizált formában az: oldalkedvelések száma, fizetett és az ún. organikus elérés megoszlása

(https://hu-hu.facebook.com/help/285625061456389?helpref=uf_permalink) az oldalon közzétett tartalmak megosztására vonatkozó adatok, az oldal megtekintéseinek a száma, a bejegyzésekkel kapcsolatos aktivitási mérőszámok, az oldallal kapcsolatban aktivitást mutató személyek életkora, neme, helye és nyelve, demográfiai adatok, valamint az Adatkezelő célközönségének életmódjára és érdeklődési körére vonatkozó adatok (ideértve az oldalt meglátogató személyek online vásárlásaira és vásárlási szokásaira, továbbá az őket leginkább

érdeklő termékek vagy szolgáltatások kategóriáira vonatkozó adatokat is). Az Oldalelemzések funckióról, az e körben elérhető adatok köréről részletesebben a Facebook tájékoztatása az irányadó a https://hu-hu.facebook.com/business/help/144825579583746 oldalon.

A Facebook ún. Oldalelemzések funkcióinak körében azadatkez Adatkezelő és a Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland) közös adatkezelőnek minősülnek. Az Adatkezelő és a Facebook Ireland Limited között létrejött közös adatkezelői megállapodás szövege elérhető a

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum oldalon.

Az ún. Oldalelemzések funciójának adatai körében a Facebook Ireland Limited vállalja az elsődleges felelősséget a GDPR értelmében az elemzési adatok kezeléséért, valamint hogy a GDPR-ben előírt minden vonatkozó kötelezettséget betart az elemzési adatok kezelése kapcsán (korlátozás nélkül ideértve a GDPR 12. és 13., 15–22. és 32–34. cikkében).

A Facebook által az Adatkezelő rajongói oldalain elhelyezett, és az Adatkezelő által a Facebook ún. Oldalelemzések funkcióinak körében hozzáférhető sütijeiről az Adatkezelő és a Facebook Ireland Limited között létrejött közös adatkezelői megállapodás alapján a Facebook nyújt tájékoztatást a https://www.facebook.com/policies/cookies/ oldalon.

A sütik használatát Ön a fenti linken elérhető „Hogyan tudja szabályozni a Facebook hirdetésmegjelenítési célú cookie-használatát?” alpontban foglaltak szerint tudja szabályozni, illetve azok engedélyezését módosítani vagy az engedélyezést visszavonni.

Az Adatkezelő által a Facebook ún. Oldalelemzések funkcióinak körében használt sütik tárolási (kezelési, elérési) ideje a Facebook részéről 180 nap.

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenységével kapcsolatos panaszt, illetve jogorvoslatot az ITALIA BOX Kft-nek az Adatkezelési tájékoztatóban megadott elérhetőségeire küldhetik el. A Facebook adatkezelési tevékenységével kapcsolatban a Facebook Ireland Limited fő felügyeleti hatóságánál, az ír adatvédelmi biztosnál vagy a helyi felügyeleti hatóságnál lehet panaszt benyújtani. A Facebook adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://www.facebook.com/about/privacy/update oldalon.

A Facebook adatkezelésének jogalapjával kapcsolatos tájékoztató elérhető a https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases linken.

 

VI. Google Ads konverziókövetés használata

A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az Adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen Személyes Adatot, így az Adatkezelő oldalán az Érintett személy (Ön, mint felhasználó) nem is azonosítható általuk. Amikor az Érintett (vagyis a felhasználó) a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google láthatja, hogy az Érintett felhasználó a hirdetésre kattintott. Az Adatkezelő látja, hogy egy meg nem határozható személy a hirdetésre kattintott.

A kezelt Személyes Adatok köre:

Az Adatkezelő (mint a Googel AdWords ügyfele) nem tudja beazonosítani az egyes Érintett felhasználókat. Az Adatkezelő azt az összesített adatot ismeri meg, hogy hány személyt ért el a hirdetése, illetve hányan kattintottak rá.

Az Adatkezelés célja:

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról, és így következtetéseket tudnak levonni az adott hirdetés hatékonyságáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

Az Adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy hirdesse saját szolgáltatásait és termékeit, a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) alpontjának megfelelően (az Adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek Személyes Adatok védelmét teszik szükségessé).

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Szintén használhatja ezt a linket:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

Az adatfeldolgozó a Google Inc. (Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: https://policies.google.com/privacy?gl=de&hl=en

 

VII. A Google Analytics alkalmazása

Az Adatkezelő honlapja a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik az Érintett (vagyis a felhasználó) által látogatott weblap használatának elemzését.

A Google Inc. tájékoztatása szerint az Érintett felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google az Érintett felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor.

A Google Analytics keretein belül az Érintett felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival.

A kezelt Személyes Adatok köre:

Az Adatkezelő nem tudja beazonosítani személy szerint az Érintett felhasználókat.

Az Adatkezelés célja:

A Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta Ön a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen..

Az Adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelőnek a hatékonysághoz fűződő jogos érdeke, a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) alpontjának megfelelően (az Adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek Személyes Adatok védelmét teszik szükségessé).

A cookie-k tárolását az Érintett felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Az adatfeldolgozó a Google Inc. (Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: https://policies.google.com/privacy?gl=de&hl=en

3. számú melléklet: A legfontosabb adatkezelésre vonatkozó jogszabályok listája (a teljesség igénye nélkül)

GDPR: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a Személyes Adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)

A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Katv.)

A Számvitelről szóló 2000. évi C törvény.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001 évi CVIII. törvény

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008 évi XLVII. törvény

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény

A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.)

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a 112 § szól a végrehajtási záradék tartalmáról)